Toán tiếng Anh 5 bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên chương 2|Mutiplying a decimal by a natural number

  • 1 Đánh giá

Giải bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên chương 2|Mutiplying a decimal by a natural number. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7; b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8; d) 6,8 x 15

=> Xem hướng dẫn giải

2. Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải

3. A car travels 42.6km every hour. How many kilometers does it travels in 4 hours?

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021