Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 110 chương 3 | Pracitce

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 110 chương 3 | Pracitce. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 110 - Toán tiếng Anh 5:

Find the lateral surface area and the total surface area of a rectangular prism that has:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) The length 25dm, the width 1,5m and the height 18dm.

Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) The length m, the width \(\frac{1}{3}\)m and the height \(\frac{1}{4}\)m.

Chiều dài m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 110 - Toán tiếng Anh 5:

A rectangular carton without top flaps has a length of 1.5m, a width of 0.6m and a height of 8dm. If they want to paint the outer surface of the carton, what is the painted area in meters?

Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 110 - Toán tiếng Anh 5:

True (T) or False (F):

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) The total surface areas of 2 rectangular prism are equal.

Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) The total surface areas of two rectangular prisms are NOT equal.

Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) The lateral surface areas of two rectangular prisms are equal.

Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) The lateral surface areas of two rectangular prisms are NOT equal.

Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021