Giải bài tập 3 trang 64 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. There are 8 packages of rice which weigh 243.2kg. How many kilograms do 12 packages of the same rice weigh?

Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

1 package of rice weighs:

243, 2 : 8 = 30,4 (kg)

12 packages of rice weigh:

12 x 30,4 = 364,8 (kg)

Result: 364,8 kg

Một bao gạo có số ki lô gam là:

243, 2 : 8 = 30,4 (kg)

12 bao gạo có số ki lô gam là:

12 x 30,4 = 364,8 (kg)

Đáp số: 364,8 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021