Giải bài tập 1 trang 96 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 96 - Toán tiếng Anh 5:

Draw the circle with:

Vẽ hình tròn có:

a) A radius of 3cm;

Bán kính 3cm;

b) A diameter of 5cm.

Đường kính 5cm.

Bài làm:

a) Draw a circle with a radius 3cm:

Vẽ đường tròn có bán kính 3cm :

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

b) A diameter of 5cm, a diameter is long as twice as a radius. So, the length of radius is: 5cm : 2 = 2,5cm

Đường kính 5cm mà đường kính dài gấp hai lần bán kính nên độ dài bán kính của đường tròn là 5cm : 2 = 2,5cm

Draw a circle with a radius 2,5 cm.

Vẽ đường tròn có bán kính 2,5 cm.

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021