Giải bài tập 5 trang 178 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 178 - toán tiếng Anh 5

A boat goes downstream at 28.4 km/h, and goes upstream at 18.6 km/h. Find the speed of the boat in calm water and the speed of the water.

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Bài làm:

The speed of a boat when going downstream is 28,4km/hour, when going upstream is 18.6km/h.

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ.

2 times the speed of water is:

Hai lần vận tốc của dòng nước là:

28,4 - 18,6 = 9,8 (km)

The speed of water is:

Vận tốc của dòng nước là:

9,8 :2 = 4,9 (km/h)

9,8 : 2 = 4,9 (km/giờ)

The speed of a boat when going downstream is 28,4km/hour, when giong upstream is 4,9km/hour.

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, vận tốc dòng nước là 4,9km/giờ.

The speed of the boat in calm water is:

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 - 4,9 = 23,5 (km/h)

28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Or:

Hay:

The speed of the boat in calm water is:

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

18,6 + 4,9 = 23,5 (km/h)

18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Result: 23,5km/h ; 4,9 km/h.

Đáp số: 23,5km/giờ ; 4,9 km/giờ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021