Giải bài tập 2 trang 40 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Write 0s on the right of the decimal parts of the following decimals so that their decimal parts have the same number of digits (three digits):

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612; 17,2; 480,59

b) 24,5; 80,01; 14,678

Bài làm:

a) 5,612= 5,612 17,2= 17,200 480,59= 480,590

b) 24,5= 24,500 80,01= 80,010 14,678= 14,678

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021