Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 100 chương 3 |Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 100 chương 3 |Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

A steel wire is bent as shown in the figure.

Một sợi dây thép được uốn như hình bên.

Find the length of the wire.

Tính độ dài của sợi dây.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

Given two concentric circle with center O as shown in the figure.

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên.

Find the difference between their circumferences.

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 101 - Toán tiếng Anh 5:

The following figure is made by a rectangle and two semicircles. Find the total area:

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa đường tròn (xem hình vẽ).

Tính diện tích hình đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 101 - Toán tiếng Anh 5:

Circle the corect answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

The area of the shaded part is:

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

A 13,76cm2

B. 114,24cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem