Giải bài tập 2 trang 100 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 - Toán tiếng Anh 5:

Given two concentric circle with center O as shown in the figure.

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên.

Find the difference between their circumferences.

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài làm:

C = 2 x r x 3,14

The circumference of the small circle is:

Chu vi của hình tròn bé là:

C = 2 x r x 3,14 = 2 x 60 x 3,14 = 376,8 (cm)

The radius of the big circle is:

Bán kính của hình tròn lớn có độ dài là:

60 + 15 = 75 (cm)

The circumference of the big circle is:

Chu vi của hình tròn lớn là:

C = 2 x r x 3,14 =2 x 75 x 3,14 = 471 (cm)

The circumference of the big circle is bigger than the small one is:

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 - 376,8 = 94,2 (cm)

Result: 94,2cm

Đáp số: 94,2cm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021