Giải bài tập 2 trang 7 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2.

a. Compare these fractions:

So sánh các phân số:

and $\frac{2}{7}$

and $\frac{5}{6}$

and $\frac{11}{3}$

và $\frac{2}{7}$

và $\frac{5}{6}$

và $\frac{11}{3}$

b. State how to compare two fractions with the same numerator.

Nêu cách so sánh hai phân số cũng tử số.

Bài làm:

a.

> $\frac{2}{7}$

< $\frac{5}{6}$

> $\frac{11}{3}$

b.

Between 2 fractions with the same numerator, the fraction with the smaller denominator is greater, the fration with the greater denominator is smaller.

Trong 2 phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021