Giải bài tập 4 trang 151 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 151 - toán tiếng Anh 5

Order these numbers from the least to the greatest:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,203.

b) 72,1 ; 69,8 ; 71,2 ; 69,78.

Bài làm:

a) All of these number has integer is 4
Ta so sánh phần nguyên: đều là 4

Comparing the decimal parts: 0,505 > 0,5 > 0,23 > 0,203

So sánh phần thập phân: 0,505 > 0,5 > 0,23 > 0,203

These numbers from the least to the greatest: 4,203 ;4,23 ; 4,5 ; 4,505 ;

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 4,203 ;4,23 ; 4,5 ; 4,505 ;

b) Comparing the integer: 69 < 71 <72

Ta so sánh phần nguyên: 69 < 71 <72

Comparing the decimal part of 2 integer is 69: 0,78 < 0,8

So sánh phần thập phân của hai số có phần nguyên là 69 : 0,78 < 0,8

These numbers from the least to the greatest: 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1 ;

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1 ;

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021