Toán tiếng Anh 5 bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) chương 2|Solving problems on percentages (cont)

  • 1 Đánh giá

Giải bài Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) chương 2|Solving problems on percentages (cont). Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. 75% of a class with 32 students are 10-year-old students and the rest are 11-year-old students. How many 11-year-old students are there in the class?

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 77 - Toán tiếng anh 5

The interest rate is 0.5% per month. A man deposits 5 000 000 VND. How much is the total deposit plus profit after a month?

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 77 - Toán tiếng anh 5

A garment factory user 345m of fabric to make shirts and trousers. A fabric used to make trousers accounts for 40% of the total amount of fabric. How many meters of fabric are used to make shirts?

Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021