Giải bài tập 2 trang 14 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Write these mixed numbers as frations and complete the operations (follow the example):

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a. 2 + 4

b. 9 + 5 $\frac{3}{7}$

c. 10 - 4 $\frac{7}{10}$

Bài làm:

a. 2 + 4 = $\frac{7}{3}$ + $\frac{13}{3}$ = $\frac{20}{3}$

b. 9 + 5 $\frac{3}{7}$ = $\frac{65}{7}$ + $\frac{38}{7}$ = $\frac{103}{7}$

c. 10 - 4 $\frac{7}{10}$ = $\frac{103}{10}$ - $\frac{47}{10}$ = $\frac{56}{10}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021