Giải bài tập 2 trang 76 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. According to the plan, Hoa An village has to plant 20ha of corn this year. At the end of September Hoa An village planted 28ha and at the end of the year, they planted 23.5ha.

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a. At the end of September, how many percents of the plan did Hoa An village complete?

Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b. At the end of the year how many percents of the plan did Hoa An village complete and by now many percents did they exceed the plan?

Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

a. At the end of September, the percentage Hoa An village did according to the plan is:

18 : 20 = 0,90 = 90%

b. At the end of the year, the percentage Hoa An village did according to the plan is:

23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

So, Hoa An village exceed the plan:

117,5% - 100% = 17,5%

Result:

a. 90%

b. 117,5%

17,5%

a) Đến tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

18 : 20 = 0,90 = 90%

b) Hết năm, thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm là:

23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Vậy, thôn Hòa An đã vượt mức kế hoạch của năm để ra số phần trăm là:

117,5% - 100% = 17,5%

Đáp số: a) 90%

b) 117,5% và 17,5%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021