Giải bài tập 1 trang 106 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 106 - Toán tiếng Anh 5:

Given a triangle with an area of m2 and the height of m. Find its base.

Cho hình tam giác có diện tích m2và chiều cao m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Bài làm:

The area of the triangle = (the height x the base) : 2

Ta có diện tích tam giác bằng tích chiều cao và đáy rồi chia 2:

S = = m2

The lenght of the base is:

Vậy độ dài đáy của hình tam giác là:

( x 2) : \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{5\times 2}{8}\) x 2 = \(\frac{5}{2}\) (m)

Result: (m).

Đáp số: (m).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021