Giải bài tập 4 trang 15 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. Write these lengths (follow the example):

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm;

4m 37cm; 1m53cm.

Bài làm:

5m 7dm: 5m + m = 5 m

2m 3dm = 2m + m = 2 m

4m 37cm = 4m + m = 4 m

1m53cm = 1m + m = 1 m

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021