Giải bài tập 2 trang 35 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Fill in the blanks with the correct decimals (follow the example):

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 7dm = m = 0,7m

5dm = m =..m

2mm = m =...m

4g = kg =...kg

b) 9cm = m =0,09m

3cm = m=....m

8mm = m= ...m

6g = kg = ...kg

Bài làm:

a) 7dm = m = 0,7m

5dm = m = 0,5m

2mm = m = 0,002m

4g = kg = 0,004kg

b) 9cm = m =0,09m

3cm = m= 0,03m

8mm = m= 0,008m

6g = kg = 0,006kg

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021