Giải bài tập 3 trang 17 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. A school organized a trip for students to historical sites. For the first round, 3 buses were used to carry 120 students. How many buses of the same size are needed to carry 160 students for the second round?

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Bài làm:

A bus can carry:

120 : 3 = 40 (student)

160 students for the second round need:

160 : 40 = 4 (bus)

Result: 4 buses

Một xe chở được số học sinh là:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Chở 160 học sinh cần số xe là:

160 : 40 = 4 (xe)

Đáp số: 4 xe

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021