Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 128 chương 3|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 128 chương 3|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 128 - Toán tiếng Anh 5:

A rectangular aquarium has a length of 1m, a width of 50cm and a height of 60cm.

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

a) Find the area of glass used to make the aquarium (without the lid).

Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Find the volume of that aquarium.

Tính thể tích bể cá đó.

c) The volume of the cube.

Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 128 - Toán tiếng Anh 5:
A cube has side length of 1.5m. Find:

Một hình lập phương có cạnh 1,5m.

Tính:

a) The lateral surface area of the cube;

Diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) The total surface area of the cube;

Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) The volume of the cube;

Thể tích của hình lập phương;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 128 - Toán tiếng Anh 5:

Given 2 cubes. Side length of cube M is 3 times side length of cube N.

Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Giải bài tập 3 trang 128 sách toán tiếng anh 5

a) How many times greater is the total surface area of M compares to that of N?

Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?

b) How many times greater is the volume of M compared to that of N?

Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 128 - Toán tiếng Anh 5:

Given 2 cubes. Side length of cube M is 3 times side length of cube N.

Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Giải bài tập 3 trang 128 sách toán tiếng anh 5

a. How many times greater is the total surface area of M compares to that of N?

Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?

b. How many times greater is the volume of M compared to that of N?

Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021