Giải bài tập 1 trang 86 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 86 - Toán tiếng Anh:

Name three angles and three sides of each of the following triangles:

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

Giải bài hình tam giác

Bài làm:

a) The triangles ABC:

Hình tam giác ACB có:

Giải bài hình tam giác

 • 3 angles: A, B, C
 • 3 sides: AB, BC, AC
 • Ba góc là: Góc A, góc B và góc C
 • Ba cạnh là: Cạnh AB, cạnh BC, cạnh AC

b) The triangle DGE:

Hình tam giác DGE có:

Giải bài hình tam giác

 • 3 angles: D, E, G
 • 3 sides: DE, DG, GE
 • Ba góc là: Góc D, góc E và góc G
 • Ba cạnh là: cạnh DE, cạnh DG và cạnh GE

c) The triangle MNK:

Hình tam giác MNK có:

Giải bài hình tam giác

 • 3 angles: M, N, K
 • 3 sides: MN, MK, NK
 • Ba góc là: Góc M, góc N và góc K
 • Ba cạnh là: Cạnh MN, cạnh MK và cạnh NK
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021