Giải bài tập 3 trang 124 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 - Toán tiếng Anh 5:

Based on the figure, find the area of the circle part that is shaded.

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

Bài làm:

The area of the part that is shaded = the area of circle with r = OA - the area of triangle ABC.
Ta thấy diện tích phần đã tô màu = diện tích hình tròn bán kính OA - diện tích tam giác ABC.

 • The circle with center O and diameter AC, has radius:
  Hình tròn tâm O đường kính AC có bán kính là:

AC : 2 = 5 : 2 = 2,5 (cm)

 • The area of circle is:
  Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 6,25 x 3,14 = 19,625 (cm2)

 • The triangle ABC with 2 squared angles AB and BC. The area of the right triangle ABC is:
  Tam giác ABC vuông có 2 cạnh góc vuông là AB và BC. Nên diện tích hình tam giác vuông ABC là:

x AB x BC = x 3 x 4 = $\frac{1\times 3\times 4}{2}$ = 6 (cm2)

 • The area of the shaded circle is: 19,625 - 6 = 13,625 (cm2)
  Vậy diện tích phần hình tròn được tô màu là: 19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

Result: 13,625 cm2
Đáp số: 13,625 cm2

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021