Giải bài tập 1 trang 52 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Bài làm:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021