Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung (2) chương 1|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài luyện tập chung (2) chương 1|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

a. + $\frac{9}{10}$

b. + $\frac{7}{8}$

c. + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{10}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Tính:

a. - $\frac{2}{5}$

b. 1 - $\frac{3}{4}$

c. + $\frac{1}{2}$ - $\frac{5}{6}$

=> Xem hướng dẫn giải

3. Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

+ $\frac{1}{4}$ = ?

A.

B.

C.

D.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Write these lengths (follow the example):

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

9m 5dm;

7m 3dm;

8dm 9cm;

12cm 5mm.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Knowing that of the distance AB is 12km, how far the distance AB in kilometers?

Biết quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem