Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 72 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 72 chương 2|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find :

Tìm x:

a) x 1,8 = 72;

b) x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x 1,36 = 4,76 x 4,08.

=> Xem hướng dẫn giải

3. 5,2l of oil weigh 3,952kg. How many liters of oil are there if they weigh 5.32kg?

Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Find the remainder when dividing 218 by 3.7, if we stop dividing at the second decimal place of the quotient.

Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem