Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 45 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 45 chương 2|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Fill in the blanks with the correct decimals (follow the examples):

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m; 234cm= ...m; 506cm = ....m; 34dm=.....m

=> Xem hướng dẫn giải

3. Write the following measurements as decimals in kilometers:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m; b) 5km 34m; c) 307 m

=> Xem hướng dẫn giải

4. Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem