Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 29 chương 1|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 29 chương 1|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. Write these measurements in square meters (follow the example):

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu):

6 35 $dm^{2}$

16 9 $dm^{2}$

8 27 $dm^{2}$

26

b. Write these measurements in square decimeters (follow the example):

Viết các số đo sau dưới dạng sốd do có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4 65 $cm^{2}$, 95 $cm^{2}$; 102 8 $cm^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Circle the correct answer.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3 5 $mm^{2}$ = ... $mm^{2}$

The appropiate number to fill in the blank is:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 35 B. 305

C. 350 D. 3500

=> Xem hướng dẫn giải

3. >, <, =

2 7 $cm^{2}$ ... 207 $cm^{2}$

3 48 $dm^{2}$ ... 4

300 ... 2 $cm^{2}$ 89

61 ... 610 $hm^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

4. To tile a floor, they used 150 square tiles with 40cm side length. What is the area of the floor (the area of mortar joints is negligible)?

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem