Giải bài tập 2 (2) trang 179 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 179 - toán tiếng Anh 5

Mother spent 88 000 VND on buying chicken and fish. The amount of money spent on buying fish is 120% of the spent on buying chicken. How much money did mother spend on buying fish?

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Bài làm:

Summary

Tóm tắt

The money buying fish + chicken: 88000 VND

Tiền mua cá + tiền mua gà : 88000 đồng

The money buying fish = 120% buying chicken

Số tiền cá = 120% số tiền gà

Money buying chicken ? VND

Tiền mua gà: ? đồng

Money buying fish ? VND

Tiền mua cá : ? đồng

The money buying fish = 120% buying chicken, the fraction between them is:

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

The money buying fish = {6 \over 5}\) buying chicken

Nên số tiền mua cá = {6 \over 5}\) số tiền mua gà.

The part of money buying chicken is 5 and fish is 6.
Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.

The total part is:

Tổng số phần bằng nhau là:
5 + 6 = 11 (part)

5 + 6 = 11 (phần)

The money of one part is:

Số tiền của mỗi phần là:

88000 : 11 = 8000 (VND)

88000 : 11 = 8000 (đồng)

The money buying fish is:

Số tiền mua cá là:
8000 x 6 = 48000 (VND)

8000 x 6 = 48000 (đồng)

Result: 48000 VND
Đáp số: 48000 đồng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021