Giải bài tập 5 trang 175 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 175 - toán tiếng Anh 5

Find natural number , knowing:

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

= \(\frac{1}{5}\)

Bài làm:

We have: = \(\frac{1.4}{5.4}\) = \(\frac{4}{20}\)

Ta có: = \(\frac{1.4}{5.4}\) = \(\frac{4}{20}\)

For = \(\frac{1}{5}\)

Để = \(\frac{1}{5}\)

=> = \(\frac{4}{20}\)

So x = 20

Vậy x = 20

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021