Toán tiếng Anh 5 bài: Quãng đường chương 4 | Distance

  • 1 Đánh giá

Giải bài Quãng đường chương 4 | Distance. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 141 - toán tiếng Anh 5:

A canoe travelled at a speed of 15,2km/h. Find the distance the canoe can travel in 3 hours.

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 141 - toán tiếng Anh 5

A person cylcled at 12,6 km/h in 15 minutes. Find the distance he travelled?

Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 141 - toán tiếng Anh 5:

A motorbkike departed at 8:20am from A at a speed of 42km/h and arrived at B at 11:00 am. Find the distance AB.

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem