Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập về tính diện tích chương 3 | Practice on areas

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập về tính diện tích chương 3 | Practice on areas. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a parcel with the size shown in the figure:

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Giải bài tập 1 trang 104 sách toán tiếng anh 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 - Toán tiếng Anh 5:

The size of a parcel is as shown in the figure. Find its area:

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.
Giải bài tập 2 trang 104 sách toán tiếng anh 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem