Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 177 chương 5 | Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 177 chương 5 | Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 178 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 hours 45 minutes + 14 hours 30 minutes : 5.

6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 177 - toán tiếng Anh 5

Find the average number of:

Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 and 46.

19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 and 3,8.

2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 177 - toán tiếng Anh 5

There are 19 boys and 2 more than that number of girls in a class. What is the percentage of boys and what in the percentage of girls in the class?

Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 178 - toán tiếng Anh 5

A library has 6000 books. Every year, the number of books increases by 20% (of the books from last year). How many books will the library have 2 years later?

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 178 - toán tiếng Anh 5

A boat goes downstream at 28.4 km/h, and goes upstream at 18.6 km/h. Find the speed of the boat in calm water and the speed of the water.

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem