Toán tiếng Anh 5 bài: Thể tích hình hộp chữ nhật chương 3 | Volume of a rectangular prism

  • 1 Đánh giá

Giải bài Thể tích hình hộp chữ nhật chương 3 | Volume of a rectangular prism. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 121 - Toán tiếng Anh 5:

Find the volume of a wooden block with the shape shown in the figure.

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = dm; b = \(\frac{1}{3}\)dm; c = \(\frac{3}{4}\)dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 121 - Toán tiếng Anh 5:

Find the volume of the wooden block with the shape shown in the figure.

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 121 - Toán tiếng Anh 5:

Find the volume of the rock contained in the aquarium shown in the figure.

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021