Giải bài tập 1 trang 45 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = ...m;

b) 51dm 3cm = ...dm;

c) 14m 7cm = ....m.

Bài làm:

a) 8m 6dm = 8 m= 8,6m

b) 2dm 2cm = 2 dm= 2,2dm

c) 3m 7cm = 3 m= 3,07m

d) 23m 13cm =23 m= 23,13m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021