Giải bài tập 3 trang 161 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 161 - toán tiếng Anh 5

The expenditure record of a worker family is describle as follows: (\frac{3}{5}\) of the salary was spent on food and tuition fee, (\frac{1}{4}\) of it was spent on accomodation rental snd other expenses, the rest of the salary was used for saving.

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

Bài làm:

The part of the salary which was spent in 1 month is:

Gia đình đó tiêu số phần lương 1 tháng là:

+ \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{3 \times 4}{5 \times 4}\) + \(\frac{1 \times 5}{4 \times 5}\) = \(\frac{12}{20}\) + \(\frac{5}{20}\) = \(\frac{17}{20}\) (salary)

+ \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{3 \times 4}{5 \times 4}\) + \(\frac{1 \times 5}{4 \times 5}\) = \(\frac{12}{20}\) + \(\frac{5}{20}\) = \(\frac{17}{20}\) (số tiền lương)

a) The rest of the salary was used for saving is:

Gia đình đó để dành được số phần lương là:

1 - = \(\frac{20}{20}\) - = \(\frac{3}{20}\) (số tiền lương)

= \(\frac{3 \times 5}{20 \times 5}\) = \(\frac{15}{100}\) = 15%

b) They can save every month, the salary is:

Vậy số tiền gia đình đó để dành được trong một tháng là:
4000000 x 15 : 100 = 600 000 (dong)

4000000 x 15 : 100 = 600 000 (đồng)

Result: a) 15% of the salary ;

b) 600 000 dong.

Đáp số: a) 15% số tiền lương ;

b) 600 000 đồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021