Giải bài tập 3 trang 39 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Fill in the blanks with the correct numbers (follow the example):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

Bài làm:

2,1m = 21 dm

8,3m = 830 cm

5,27m = 527 cm

3,15m = 315 cm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021