Giải bài tập 2 trang 137 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) (2 hours 30 minutes + 3 hours 15 minutes) x 3

(2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3;

2 hours 30 minutes + 3 hours 15 minutes x 3

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3;

b) (5 hours 20 minutes + 7 hours 40 minutes) : 2

(5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 hours 20 minutes + 7 hours 40 minutes : 2

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2;

Bài làm:

a) (2 hours 30 minutes + 3 hours 15 minutes) x 3
(2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3

= 5 h 45 min x 3 = 15 h 135 min
= 5 giờ 45 phút x 3 = 15 giờ 135 phút

135 min = 2 h 15 min so 15 h 135 min = 17 h 15 min

Mà 135 phút = 2 giờ 15 phút nên: 15 giờ 135 phút = 17 giờ 15 phút.

2 hours 30 minutes + 3 hours 15 minutes x 3

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3

= 2 h 30 min + 9 h 45 min = 11 h 75 min

= 2 giờ 30 phút + 9 giờ 45 phút = 11 giờ 75 phút.

75 min = 1 h 15 min so 11 h 75 min = 12 h 15 min

Mà 75 phút = 1 giờ 15 phút nên: 11 giờ 75 phút = 12 giờ 15 phút.

b) (5 hours 20 minutes + 7 hours 40 minutes) : 2

(5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2

= 12 h 60 min : 2 (because 60 min = 1h so 12h 60 min = 13h)
= 12 giờ 60 phút : 2 (do 60 phút = 1 giờ nên 12 giờ 60 phút = 13 giờ)

= 13 h : 2 = 6 h 30 min

= 13 giờ : 2 = 6 giờ 30 phút.

5 hours 20 min + 7 h 40 min : 2

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2

= 5 h 20 min + 3 h 5 min = 8 h 25 min

= 5 giờ 20 phút + 3 giờ 5 phút = 8 giờ 25 phút.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021