Giải bài tập 1 trang 59 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5

b) 16,25 x 6,7

c) 0,24 x 4,7

d) 7,826 x 4,5

Bài làm:

a) 25,8 x 1,5

b) 16,25 x 6,7

c) 0,24 x 4,7

d) 7,826 x 4,5

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021