Giải bài tập 1 trang 74 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Calculate (follow the example):

Viết theo mẫu:

, $\frac{60}{400}$, $\frac{60}{500}$, $\frac{96}{300}$

= $\frac{25}{100}$= 25%

Bài làm:

= $\frac{25}{100}$ = 25%

= $\frac{15}{100}$ = 15%

= $\frac{12}{100}$= 12%

= $\frac{32}{100}$= 32%

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021