Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 99 chương 3 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 99 chương 3 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 - Toán tiếng Anh 5:

Find the circumference of a circle with a radius measured r:

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;

b) r = 4,4dm;

c) r = cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 99 - Toán tiếng Anh 5:

a) Find the diameter of a circle with circumference C = 15.7m.

Tính đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7 m.

b) Find the radius of a circle with circumference C = 18,84dm.

Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 99 - Toán tiếng Anh 5:

A bicycle wheel has a diameter of 0.65m.

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

a) Find the circumference of that wheel.

Tính chu vi của bánh xe đó.

b) Find the distance a person cycling this bicycle can travel if the wheel makes 10 revolutions, 100 revolutions?

Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 99 - Toán tiếng Anh 5:

Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Given a semicircle H as shown in the figure. The circumference of H is:

Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi H là:

A. 18,84cm

B. 9,42cm

C. 24,84cm

D. 15,42cm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021