Giải bài tập 3 trang 38 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Write the following decimals as mixed numbers with decimal fractions (follow the example):

Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu):

3,5; 6,33; 18,05; 217,908

Bài làm:

3,5 = 3

6,33 = 6

18,05 = 18

217,908 = 217

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021