Giải bài tập 2 trang 45 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Fill in the blanks with the correct decimals (follow the examples):

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm =....m; 234cm= ...m; 506cm = ....m; 34dm=.....m

Bài làm:

315cm = m= 0,315m

234cm= m= 0,234m

506cm = m= 0,506m

34dm= m= 0,34m

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021