Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 79 chương 2| Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 79 chương 2| Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 79 - Toán tiếng Anh:

a. Find the percentage of 37 out of 42.

Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b. A group of workers made 1200 products. 126 of which were made by Ba. What is the percentage of the products made by Ba out of all products?

Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 - Toán tiếng Anh:

a. Find 30% of 97

Tìm 30% của 97

b. A store spent 6 000 000 VND as capital. Knowing that the percentage of profit was 15%, find the profit of that store.

Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 - Toán tiếng Anh:

a. Find a number of which 30% is 72

Tìm một số biết 30% của nó là 72

b. A store sold 420kg of rice which is 10.5% of the total amount of rice. How many tons of rice were there in that store before selling?

Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem