Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 32 chương 1|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 32 chương 1|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Order the following fractions from the least to the greatest:

Viết các phân số theo thứ tụ từ bé đến lớn:

a. , $\frac{18}{35}$, $\frac{31}{35}$, $\frac{28}{35}$

b. ; $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{1}{12}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Tính:

a. + $\frac{2}{3}$ + $\frac{5}{12}$

b. - $\frac{7}{16}$ - $\frac{11}{32}$

c. x $\frac{2}{7}$ x $\frac{5}{6}$

d. : $\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

3. The area of a resort is 5ha, of its area is lake. What is the area of the lake in square meters?

Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Father's age is 4 times his son's age. How old are they, knowing that the father is 30 years old the her son.

Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem