Toán tiếng Anh 5 bài: Chu vi hình tròn chương 3 | Circumference of a circle

  • 1 Đánh giá

Giải bài Chu vi hình tròn chương 3 | Circumference of a circle. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 98 - Toán tiếng Anh 5:

FInd the circumference of a circle with a diameter measured d:

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;

b) d = 2,5dm;

c) m .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 98 - Toán tiếng Anh 5:

Find the circumference of a circle with a radius measured r:

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;

b) r = 6,5dm;

c) r = m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 98 - Toán tiếng Anh 5:

A wheel has a diameter of 0.75m. Find the circumference of this wheel.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021