Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 171 chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 171 chương 5 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 171 - toán tiếng Anh 5

In the figure, the area of quadrilateral ABED is 13,6cm2 larger than the area of triangle BEC. Find the area of quadrilateral ABCD, knowing that the ratio of the area of triangle BEC to that of quadrilateral ABED is .

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 171 - toán tiếng Anh 5

Class 5A has 35 students. The ratio of boys to girls is . How many more girls are there compared to boys?

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 171 - toán tiếng Anh 5

A car uses up 12l of gasoline every 100km. How many liters of gasoline does it use to travel a distance of 75km?

Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 171 - toán tiếng Anh 5

The chart shows the studying rank radio of 5th grade student at Thang Loi Primary School. Find the number of students of each rank, knowing that the number of fair students in 120.

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Giải bài tập 4 trang 171 sách toán tiếng anh 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021