Giải bài tập 2 trang 171 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 171 - toán tiếng Anh 5

A car and a motorbike depart at the same time from A to B respectively. The distance AB is 90km. The travelling time of the car is 1.5 hours and its speed is 2 times the speed of the motorbike. How sooner will the car arrive compared to the motorbike?

Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy?

Bài làm:

Based on: v = s : t

Áp dụng công thức : v = s : t

The speed of a car is:

Vận tốc của ô tô là:

90 : 1,5 = 60 (km/h)

90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

The speed of a motorbike is:

Vận tốc của xe máy là:

vcar : 2 = 60 : 2 = 30 (km/h)

vô tô : 2 = 60 : 2 = 30 (km/giờ)

t = s : v

The time that the motorbike travelled the distance AB is:

Thời gian xe máy đi quãng đường AB là:

90 : 30 = 3 (hour)

90 : 30 = 3 (giờ)

The car arrived B sooner than the motorbike:

Vậy ô tô đến B trước xe máy một khoảng thời gian là:

tmotorbike – tcar = 3 - 1,5 = 1,5 (hour)

txe máy – tô tô = 3 - 1,5 = 1,5 (giờ)

1,5 hours = 1 hour 30 minutes.

Result: 1 hours 30 minutes or 1,5 hours

Đáp số: 1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021