Giải bài tập 4 trang 175 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 175 - toán tiếng Anh 5

A truck left A at 6:00 am at a speed of 45km/h. Another bus left A at 8:00am at 60km/h in the same direction with the truck. What time would the bus catch up with the truck?

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Bài làm:

The time that a truck left A at 6am is earlier than the bus is:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 hours - 6 hours = 2 hours

8 giờ - 6 giờ = 2 giờ.

A truck with a speed v = 45km/h

Ô tô chở hàng đi với v = 45km/giờ.

The distance that the truck travelled in 2 hours is:

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

vtruck = 45km/h ; vbus = 60km/h

vô tô chở hàng = 45km/giờ ; vô tô du lịch = 60km/giờ

After an hour, the bus is nearer the truck:

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 - 45 = 15 (km)

The truck left earlier 90km and neaer 15km per hour.

Ô tô chở hàng đi trước 90km, mà mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô chở hàng thêm 15km.

The time that the bus travelled to catch up with the truck is:

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : 15 = 6 (hour)

90 : 15 = 6 (giờ)

the bus travelled to catch up with the truck at:

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 hours + 6 hours = 14 (hour)

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 o'clock.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021