Giải bài tập 4 trang 167 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A trapezoid has a long base of 12cm and a short base of 8cm. Its area is equal to the area of a square with side length of 10cm. Find the height of the trapezoid.

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Bài làm:

S = a x a.

The area of the square is:

Diện tích hình vuông là:

10 x 10 = 100 ( cm2)

The area of trapezoid = x h = the area of the square = 100 cm2

Ta có diện tích hình thang = x h = diện tích hình vuông = 100 cm2

The height of the trapezoid is: h = S :

Vậy nên chiều cao của hình thang: h = S :

Average of 2 bases is:

Trung bình cộng của hai đáy là:

(12 +8) : 2 = 20 : 2 = 10 (cm)

The height of the trapezoid is:

Vậy chiều cao hình thang có độ dài là:

100 : 10 = 10 (cm)

Result: 10cm.

Đáp số: 10cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021