Giải bài tập 2 trang 80 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 - Toán tiếng Anh 5:

Find :

Tìm :

a) x 100 = 1,643 + 7,357

b) 0,16 : = 2 – 0,4

Bài làm:

a) x 100 = 1,643 + 7,357

x 100 = 9

= 9: 100

= 0,09

b) 0,16 : = 2 – 0,4

0,16: = 1,6

= 0,16 : 1,6

= 0,1

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021