Giải bài tập 4 trang 25 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. A store sold 1 ton of sugar in 3 days. On the first day, 300 kg of the sugar was sold. The amount sold on the second day was 2 times the amount on the first day. How many kilograms of sugar was sold on the third day?

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài làm:

On the first day, the amount of sugar which the store sold is:

300 x 2= 600 (kg)

On 2 days, the amount of sugar which the store sold is:

600 + 300 = 900 (kg)

On the first day, the amount of sugar which the store sold is:

1000 - 900 = 100 (kg)

Result: 100 kg

Ngày thứ bán được số đường là:

300 x 2= 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được số đường là:

300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được số đường là:

1000 - 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021