Giải bài tập 2 trang 143 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 143 - toán tiếng Anh 5

A snail crawls at a speed of 13.2 km/h. Find the time it takes to cover a distance of 1.08km.

Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

Bài làm:

We can see the speed with cm/min and the distance with meter. So we need change the distance to centimeter.

Ta thấy đơn vị của vận tốc là cm/phút mà quãng đường đi được có đơn vị là mét. Vì vậy ta cần đổi quãng đường về đơn vị cm:

Change: 1,08m = 1,08 x 1000 cm = 108cm.

Đổi : 1,08m = 1,08 x 1000 cm = 108cm.

The time that a snail covers a distance of 1.08m is:

Thời gian con ốc sên bò được quãng đường 1,08m là:

t = s : v = 108 : 12 = 9 (min)

t = s : v = 108 : 12 = 9 (phút)

Result: 9 minutes.

Đáp số: 9 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021